Marta Wieczorek for Milkwhite

Photography Kelly Filiou

Hair & Makeup Christos Bairabas