Maryse Kyelem for Harper’s Bazaar

Photography George Katsanakis

Fashion Natasha Lionaki

Hair & Make up Hara Papanicolaou