Millie Von Claer for Marie Claire

Photography Nikos Papadopoulos

Fashion Elina Sygareos

Makeup Athina Karakitsou

Hair Chrisanthos Smyrneos