MARIA CHRONI
H: 170 B: 80 W: 58 H: 88
Michail Tampakakis
H: 183 B: 95 W: 79 H: 95
Mihalis Sarantis
H: 185 B: 95 W: 79 H: 95
Nefeli Kouri
H: 173 B: 80 W: 60 H: 87
Rafaela Psarrou
H: 170 B: 83 W: 59 H: 89
Yria Tamari
H: 178 B: 80 W: 58 H: 90